– Komunikat Wznowienie działalności przedszkola od 25 maja 2020 r.

 • Home
 • Aktualności
 • Komunikat Wznowienie działalności przedszkola od 25 maja 2020 r.

Wznowienie działalności przedszkola
od 25 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. w Samorządowym Przedszkolu w Wołowicach wznawiamy działalność opiekuńczą przedszkola, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej obowiązującymi w okresie pandemii COVID-19. 

W związku z tym od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadzone zostają szczegółowe procedury dotyczące ochrony dzieci i pracowników przedszkola w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Rodzice, których dzieci będą korzystały z opieki przedszkolnej proszeni są o dokładne zapoznanie się z procedurami oraz o podpisanie przygotowanych oświadczeń w dniu przyjścia dziecka do przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi GIS w przedszkolu będzie działała jedna grupa dzieci (do 8 osób w grupie).

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID.

Dla dzieci, które pozostają w domu nadal będzie prowadzone nauczanie zdalne!

Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które znajdują się poniżej.

p.o. dyrektora

w Samorządowym Przedszkolu w Wołowicach

Aleksandra Banach

 

 

 

Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  W PRZYPADKU DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W PRZEDSZKOLU

 

CEL

Celem procedury jest przedstawienie sposobu przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń użytkowych w taki sposób aby zapobiegać i przeciwdziałać wirusowi COVID-19.

ZAKRES

Procedurę stosuje się w trakcie wykonywania dezynfekcji pomieszczeń użytkowych w przedszkolu, w tym kuchni i innych pomieszczeń sanitarnych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Przed wejściem do budynku każdorazowo osoby dorosłe korzystają z płynu dezynfekującego do mycia rąk.
 2. Rodzice przed wejściem do przedszkola zakładają rękawiczki ochronne i indywidualne osłony ust i nosa. Zachowują dystans społeczny wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice mogą znajdować się z dziećmi wyłącznie w przestrzeni przy drzwiach do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.
 4. Dzieci przebywające w przedszkolu regularnie myją ręce wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Pracownicy obsługi (woźna i jedna z pomocy wychowawcy wskazana przez dyrektora przedszkola) codziennie dezynfekują ciągi komunikacyjne, powierzchnie użytkowe w salach i pomieszczeniach, klamki, powierzchnie płaskie, blaty, klawiatury, włączniki, krzesła i inne elementy z wykorzystaniem środków do dezynfekcji zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy wietrzyć salę i pomieszczenia oraz przedmioty po wykonaniu dezynfekcji, tak aby dzieci i ich opiekunowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka i innych czynności).
 8. Pracownicy obsługi (woźna oddziałowa, jedna z pomocy wychowawcy) na bieżąco dezynfekują toalety i powierzchnie płaskie znajdujące się w pomieszczeniach sanitarnych.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 10. Przy organizacji żywienia w placówce obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, pracownicy kuchni zachowują szczególną ostrożność dotyczącą indywidualnych środków ochrony osobistej, odległości podczas wykonywania czynności na stanowiskach pracy oraz podczas dezynfekcji powierzchni i sprzętów kuchennych. Zachowują wysoką higienę podczas pracy, mycia i dezynfekcji stanowisk, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 11. Pracownicy kuchni nie kontaktują się w sposób bezpośredni z innymi pracownikami przedszkola.
 12. Posiłki są wydawane w odrębnym pomieszczeniu (sala starszaków) po uprzednim zdezynfekowaniu powierzchni blatów, stolików i krzeseł przez pracowników (woźna, wskazana przez dyrektora przedszkola pomoc wychowawcy), którzy nie przebywają na terenie kuchni i pomieszczeń kuchennych w przedszkolu.

 

Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  W PRZYPADKU WYJŚCIA/PRZYJŚCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

CEL

Celem procedury jest przedstawienie sposobu przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola w taki sposób aby zapobiegać i przeciwdziałać wirusowi COVID-19.

ZAKRES

Procedurę stosuje się podczas przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola, wyjścia i przyjścia na/z placu zabaw, przebywania dzieci w pomieszczeniach przedszkolnych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 

 1. Ze względu na wprowadzone rygory sanitarne przez GIS w Samorządowym Przedszkolu w Wołowicach pracuje jedna grupa dzieci. Grupa ta przebywa w wyznaczonej i stałej sali (sala maluchów), do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 2. W grupie dzieci w sali może przebywać do 8 dzieci i 2 opiekunów (zgodnie z wytycznymi minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna) – sala maluchów ma 40m2.
 3. W sali, w której przebywa grupa nie ma przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 4. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek i przedmiotów.
 5. Sale przedszkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, a organizacja pracy grupy wyklucza stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (dzieci są przyjmowane o różnych godzinach do przedszkola, grupy przybywają na placu zabaw w odrębnych przestrzeniach czasowych).
 6. Opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5m.
 7. Personel kuchenny i pomocniczy nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. W sali przebywa nauczyciel i pomoc wychowawcy wskazana przez dyrektora przedszkola.
 8. Rodzice (w wyjątkowych wypadkach opiekun) przyprowadzając/odbierając dzieci do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2m.
 9. Rodzice wchodzą z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wokół drzwi do placówki i po sygnale dzwonka oczekują na przejęcie dziecka przez pracownika przedszkola z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15m2.
 10. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci kaszlące, kichające i z katarem nie będą przyjmowane do placówki.
 11. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.
 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola i należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 13. Każdorazowo dziecko po przyjściu do przedszkola lub po powrocie z placu zabaw myje ręce pod opieką pracowników przedszkola.
 14. W przedszkolu ogranicza się do niezbędnego przebywanie osób trzecich, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i środków indywidualnej ochrony osobistej.
 15. W przedszkolu jest zapewniony sposób szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem poprzez kontakt telefoniczny.
 16. Dzieci korzystają z placu zabaw przy przedszkolu z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości.
 17. Sprzęt do zabaw znajdujący się na placu zabaw jest regularnie czyszczony i dezynfekowany, każdorazowo przed i po użyciu przez dzieci.
 18. Sprzęt do zabaw, który nie podlega dezynfekcji jest wyłączony z użytkowania przez dzieci poprzez oznaczenie go i usunięcie ze strefy zabaw.
 19. Opiekunowie dzieci nie organizują żadnych wyjść z dziećmi poza teren placówki przedszkolnej.

 

Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  W PRZYPADKU ODBIORU/WYDAWANIA TOWARU SPOŻYWCZEGO PRZEZ INTENDENTA PRZEDSZKOLA

 

CEL

Celem procedury jest przedstawienie sposobu odbioru/wydawania towaru spożywczego przez intendenta przedszkola w taki sposób aby zapobiegać i przeciwdziałać wirusowi COVID-19.

 

ZAKRES

Procedurę stosuje się podczas odbioru/wydawania towaru spożywczego przez intendenta przedszkola

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Intendent zatrudniony w przedszkolu wykonuje dotychczasowe obowiązki z zachowaniem wysokiej higieny pracy i stosowaniem środków ochrony osobistej (rękawiczki, maska, fartuch ochronny) podczas kontaktu z żywnością przeznaczoną do spożycia przez dzieci w przedszkolu.

2. Intendent przyjmując towar spożywczy od dostawcy zachowuje należyty dystans społeczny, wynoszący min. 2 metry lub przekazanie produktów spożywczych odbywa się bezkontaktowo.

3. Intendent po przyjęciu towaru spożywczego do przedszkola przenosi go do pomieszczenia wyznaczonego przez dyrektora przedszkola (magazyn przy wejściu do przedszkola) i dokonuje dezynfekcji opakowań przy użyciu środków i preparatów do tego przeznaczonych.

4. Intendent przekazuje zdezynfekowane produkty spożywcze w sposób bezkontaktowy pracownikom kuchni przedszkolnej, umieszczając je w magazynie głównym przedszkola.

5. Podczas odbioru/wydawania towaru spożywczego oraz przygotowywania posiłków intendent ani żaden z pracowników przedszkola nie może przebywać w pomieszczeniach kuchennych i sanitarno-higienicznych, które znajdują się w bezpośrednim położeniu kuchni przedszkolnej.

6. Intendent ani żaden z pracowników przedszkola nie może kontaktować się w sposób bezpośredni z pracownikami kuchni przedszkolnej.

 

Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

CEL

Celem procedury jest przedstawienie sposobu postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia na terenie przedszkola zakażenia wirusem COVID-19 (koronawirusem).

 

ZAKRES

Procedurę stosuje się podczas podejrzenia wystąpienia u dziecka lub pracownika na terenie przedszkola zakażenia wirusem COVID-19 (koronawirusem).

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Do pracy w przedszkolu przychodzą osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W przedszkolu jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie do izolacji osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3. Pracownicy i opiekunowie pracujący w przedszkolu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym lub numerem alarmowym 112.

4. Pracownicy na bieżąco śledzą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia i są informowani przez dyrektora przedszkola o bieżących wytycznych dotyczących funkcjonowania przedszkola.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji z zachowaniem wysokich standardów higieny i środków ochrony osobistej. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola, powiadomić właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. W przypadku wystąpienia u dziecka/personelu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć je od innych dzieci/innych pracowników i umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji (sali starszaków), która na ten czas będzie pełniła funkcję pomieszczenia do izolacji z zachowaniem wysokich standardów higieny i środków ochrony osobistej. Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci do przedszkola, powiadomić właściwą miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Należy powiadomić dyrektora przedszkola i rodziców dziecka.

7. Obszar w którym poruszał się pracownik/dziecko z objawami koronawirusa, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (osoba z obsługi zostanie wskazana przez dyrektora przedszkola).

8. Dyrektor przedszkola sporządza listę osób, które przebywały w bezpośrednim otoczeniu zakażonego.

9. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani stosować się do zaleceń i wytycznych GIS dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

10. W sekretariacie przedszkola w widocznym miejscu znajduje się lista potrzebnych numerów telefonów, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W PRZYPADKU KWALIFIKACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

CEL

Celem procedury jest przedstawienie sposobu kwalifikacji dzieci do przedszkola w związku z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 (koronawirusem).

 

ZAKRES

Procedurę stosuje się podczas kwalifikacji dzieci do przedszkola w związku z ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 (koronawirusem).

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Z przedszkola w okresie wzmożonego ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19 w pierwszej kolejności mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; dzieci obojga rodziców pracujących w tym pracowników: sytemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, rodzice i dzieci niepełnosprawne, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, informują dyrektora telefonicznie o potrzebie skorzystania z opieki w przedszkolu. Sporządzana jest lista osób chętnych do skorzystania z opieki w przedszkolu z uwzględnieniem wykonywanej przez rodziców pracy zawodowej (rodzice w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dostarczają oświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy, wymiaru zatrudnienia i niemożliwości realizacji pracy zdalnej).

3. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Komisją Rekrutacyjną przedszkola kwalifikują dzieci do korzystania z opieki w przedszkolu w sytuacji pandemii.

4. Rodzice dzieci kwalifikowanych do korzystania z usług przedszkola są informowani telefonicznie przez dyrektora przedszkola o możliwości pobytu dziecka w placówce, sposobie funkcjonowania przedszkola, regulaminach, procedurach. Rodzice podają wymiar pobytu dziecka w przedszkolu oraz częstotliwości korzystania z posiłków.

5. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek zapoznać się z procedurami postępowania związanymi z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, które obowiązują w przedszkolu.

6. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o tym, że nikt z członków rodziny zamieszkujących bezpośrednio z dzieckiem nie przebywa obecnie na kwarantannie oraz oświadczenia o ryzyku zakażenia koronawirusem na terenie placówki.

Back to top
Secured By miniOrange