– Oferta pracy -Kucharz

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

ogłasza nabór na stanowisko – KUCHARZ

 

  1. Adres jednostki: Samorządowe Przedszkole w Wołowicach, ul. Biernacka 1, 32 – 070 Wołowice
  2. Stanowisko: kucharz
  3. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy: Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia. Wymiar etatu:1 etat                    Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1.  Posiada wykształcenie co najmniej zawodowe kierunkowe

      2 Jest dyspozycyjna, sumienna, dokładna, posiada umiejętność pracy w zespole oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

  1. Posiada doświadczenie w pracy jako kucharz w przedszkolu

Do zakresu obowiązków należy między innymi: 

– uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci i planowane ich wykonywanie,

 – codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg obowiązujących norm,

 – odpowiednie zabezpieczenie ich przed obróbką,

 przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,

 – przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad HACCP, przepisów bhp i ppoż.

– natychmiastowe zgłaszanie powstałych usterek stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,

– uczestniczenie w drobnych zakupach,

 – dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych posiłków,

 ponoszenie odpowiedzialności za: 

ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,

– racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów

– oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami, 

– właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci do żywienia w danym dniu, 

– zgodność kaloryczną przygotowanych potraw z ich zaplanowaną wartością,                                                                                                                   – przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami Stacji Sanepidu,

– przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych, 

    Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

1.List motywacyjny

2.Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej

3.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

  1. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych własnych danych osobowych związanych z naborem zgodnie z ustawą pkt.32,pkt.42, pkt.43, pkt171 preambuły,art.5 ust. 1 lit.b,art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Dz. U. UE.L.2016.119/1) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.
  2. Informacje dodatkowe: 

1.0 zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

  1. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

3.Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych.

4.Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie przedszkola, w terminie do 10 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie.

  • Oferty należy składać osobiście do 09 września 2022 r. do godz.10.00  w Samorządowym Przedszkolu                             w Wołowicach, ul. Biernacka 1, 32-070 Wołowice lub na adres mailowy: sprzedszkole@wp.pl
  • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji. 

Zgodnie z art.13Rozporzadzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że Administratorem danych jest Samorządowe Przedszkole  w Wołowicach, ul. Biernacka 1, 32 – 070 Wołowice.

Dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Informujemy, że w proces rekrutacji przebiega zgodnie z przepisami prawa określonymi w art.221&lw KP. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w każdym czasie. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, która jest polskim organem nadzorczym w/s Samorządowego Przedszkola w Wołowicach weszła w posiadanie danych osobowych  z chwilą dostarczenia ich przez kandydata na pracownika. Posiadane dane nie służą profilowaniu. Wszelkie wnioski i zapytania prosimy kierować na adres e-mail Samorządowego Przedszkola w Wołowicach  sprzedszkole@wp.pl

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

mgr Katarzyna Starowicz

 

Back to top
Secured By miniOrange