– Informacja administratora

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych dzieci jest Samorządowe Przedszkole w Wołowicach,
  ul. Biernacka 1, 32-070Wołowice.
 • Przedszkole wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@rodostar.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 • Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
 • Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie,
 • Urząd Gminy Czernichów,
 • Kuratorium Oświaty,
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Przedszkola,
 • operatorom pocztowym i kurierom,
 • bankom w zakresie realizacji płatności,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Przedszkole przez przepisy prawa,
 • organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
Back to top
Secured By miniOrange