– Program wychowawczy

PROGRAM  WYCHOWAWCZY

SAMORZĄDOWEGO

PRZEDSZKOLA

W WOŁOWICACH

WIZJA PRZEDSZKOLA :

Nasze Przedszkole – przedszkolem otwartym i partnerskim

Przedszkole to mała społeczność w której kształtuje się osobowość dzieci

 

Pragniemy, aby nasi wychowankowie potrafili zrozumieć siebie, odnaleźć swoje miejsce w rodzinie i społeczeństwie, aby wyrośli na ludzi aktywnych, otwartych, tolerancyjnych i wrażliwych na potrzeby innych.

 

 

ZADANIA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W WOŁOWICACH JAKO ŚRODOWISKA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH:

 

 • opieka nad wszechstronnym, harmonijnym rozwojem dziecka,
 • tworzenie sytuacji umożliwiających rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka,
 • koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, przedszkola, środowiska rówieśniczego,
 • przygotowanie  do samodzielnego funkcjonowania w środowisku szkolnym , a w przyszłości w  społeczeństwie,
 • kształtowanie ludzi wrażliwych, tolerancyjnych, otwartych na potrzeby innych ludzi,
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną naukę, rozwiązywanie zadań i problemów,
 • kształtowanie umiejętności właściwego  wyrażania swoich opinii, sądów, emocji,
 • wyrobienie nawyku bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach społecznych
 • kształtowanie patriotyzmu do własnej Ojczyzny, szacunku dla innych narodów, kultur i religii.

 

METODY PRACY WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ  ZADAŃ

 • gry symulacyjne
 • zabawy tematyczne i dowolne
 • dyskusje z grupą przy ilustracjach i historyjkach  obrazkowych
 • czytanie opowiadań, legend, baśni,
 • drama
 • zabawy w teatr
 • treningi umiejętności
 • spotkania poznawcze
 • wykorzystywanie doświadczeń dzieci
 • wspólne rozwiązywanie problemów
 • wycieczki tematyczne
 • wyjazdy – wycieczki

 

FORMY PRACY

 • praca z całą grupą
 • praca w zespołach zadaniowo – problemowych
 • praca indywidualna

 

I. ROSNĘ I ROZWIJAM SIĘ

 • opieka nad wszechstronnym, harmonijnym rozwojem dziecka,
 • tworzenie sytuacji umożliwiających rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka,
 • koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego, przedszkola, środowiska rówieśniczego,

     

 

SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

MONITOROWANIE

 

 1. Obserwacja zachowań i umiejętności dzieci, rejestracja informacji w  kartach diagnostycznych.
 2. Ścisły kontakt z rodzicami lub opiekunami dziecka poprzez:
  1. kontakty indywidualne,
  2. zebrania,
  3. zajęcia otwarte,
  4. imprezy i uroczystości przedszkolne,
  5. przekazywanie informacji w formie pisemnej o osiągnięciach dzieci .
  6. ankiety dla rodziców,
  7. wywiad z rodzicami
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających obserwację dziecka
 4. Wykonywanie  badań logopedycznych i psychologicznych  w porozumieniu z rodzicami.
 5. Ustalenie grup wyrównawczych oraz kierunku pracy przyjętej z dzieckiem przy współpracy rodziców
 6. Odkrywanie i pielęgnowanie talentów, rozwijanie zdolności dzieci poprzez
  1. tworzenie odpowiednich sytuacji edukacyjnych,
  2. udział dzieci w różnorodnych konkursach i przeglądach.
 7. Promowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego stylu życia.
  1. planowanie zdrowych i atrakcyjnych jadłospisów,
  2. organizowanie zabaw kulinarnych dla dzieci,
  3. organizowanie pogadanek dla rodziców,
  4. organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, dni sportu.

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele w konsultacji z dyrektorem

 

logopeda, psycholog, nauczyciele

nauczyciele we współpracy z rodzicami poradnią psychologiczno-pedagogiczną

nauczyciele we współpracy z rodzicami

 

nauczyciele

 

podsumowanie obserwacji, porównywanie osiągnięć  dzieci w różnych okresach czasu

 

protokoły z zebrań, notatki ze spotkań z rodzicami

 

 

zapisy w dziennikach, hospitacja zajęć w ranku i po południu,

opinia specjalistów

zapisy w kartach obserwacji, zapisy w dzienniku

karty obserwacji

karty obserwacji ,dyplomy, nagrody

 

zapisy w dziennikach, planach, protokoły spotkań z rodzicami.

 

II. JESTEM CZŁONKIEM PRZEDSZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI

 • przygotowanie  do samodzielnego funkcjonowania w środowisku szkolnym , a w przyszłości w społeczeństwie, (kształtowanie umiejętności pokonywania trudności, rozwiązywania problemów i konfliktów)
 • kształtowanie ludzi wrażliwych, tolerancyjnych, otwartych na potrzeby innych ludzi,
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną naukę, rozwiązywanie zadań i problemów,

  

SPOSOBY REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

MONITOROWANIE

 1. Wprowadzanie umów, kodeksu przedszkolaka i ich przestrzeganie.
 2. Wspólne porządkowanie sali , zabawek.
 3. Nagradzanie pozytywnych zachowań dzieci .
 4. Organizowanie pracy dzieci w grupach.
 5. Gry symulacyjne, drama.
 6. Wykorzystanie literatury, filmu, historyjek obrazkowych.
 7. Wycieczki po okolicy, poznawanie miejscowości.
 8. Udział w akcjach na rzecz innych dzieci.
 9. Udział w imprezach kulturalnych.
 10. Organizowanie wspólnie z dziećmi uroczystości przedszkolnych.
 11. Pielęgnowanie uroczystości przedszkolnych
 12.  Omawianie sytuacji problemowych

 nauczyciele, dyrektor , pomoc wychowawcy, woźna

 karty obserwacji dzieci, zapisy w planach i dziennikach,

hospitacja zajęć ,obserwacja zachowań dzieci,

scenariusze zajęć, kronika

 

 

 

 

 

 

III. JESTEM POLAKIEM , POZNAJĘ CAŁY ŚWIAT

 • kształtowanie patriotyzmu do własnej Ojczyzny, szacunku dla innych narodów, kultur i religii,
 • kształtowanie ludzi wrażliwych, tolerancyjnych, otwartych na potrzeby innych ludzi,

 

 

SPOSOBY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

MONITOROWANIE

   

 1. Pielęgnowanie tradycji rodzinnych, przedszkolnych  i lokalnych:
  1. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających
  2. poznawaniu historii rodziny,
  3. wspólne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy , przygotowywanie ozdób  świątecznych,
  4. tworzenie przedszkolnych tradycji (kalendarz adwentowy, imprezy okolicznościowe, urodziny poszczególnych przedszkolaków),
  5. udział dzieci w przedszkolnych imprezach i uroczystościach,
  6. udział w obchodach Dni Gminy Czernichów i innych  gminnych uroczystościach.
 2. Poznawanie najbliższej okolicy:
  1. organizowanie wycieczek, spacerów po wsi, poznawanie najważniejszych wiejskich instytucji : szkoła, straż pożarna)
  2. organizowanie  wystaw, tworzenie albumów,
  3. wzbogacanie przedszkolnego muzeum o nowe eksponaty,
  4. organizowanie spotkań z twórcami ludowymi (wikliniarstwo, rzeźba w drewnie, tkactwo)
 3.  Promowanie Przedszkola:  
  1. udział w konkursach organizowanych na terenie gminy i poza nią,
  2. udział w uroczystościach na terenie gminy(np.Gminny Konkurs Plastyczny, jubileusze wołowickiej straży pożarnej, dożynki)
 4. Poznawanie Polski:
  1. organizowanie zajęć tematycznych pozwalających na poznanie różnych regionów Polski,
  2. poznawanie baśni i legend,
  3. tworzenie teatrzyków i przedstawień w oparciu o literaturę,
  4. śpiewanie regionalnych pieśni, tańczenie tańców ludowych,
  5. wykonywanie albumów ze zdjęciami, pocztówkami,
  6. słuchanie hymnu, poznawanie godła, flagi Polski,
 5. Organizowanie  spotkań z przedstawicielami różnych  zawodów np. z  policjantem, strażakiem, pielęgniarką.
 6. Poznawanie innych kultur i narodów:
  1. organizowanie zajęć tematycznych pozwalających poznawanie innych krajów,
  2. tworzenie kącików zainteresowań,
  3. zabawy kulinarne,
  4. czytanie baśni, opowiadań z innych krajów,
  5. oglądanie filmów, zdjęć, przeźroczy,
  6. zabawy z mapą,
  7. wykonywanie albumów o innych krajach,
  8. wykonywanie piosenek i tańców z innych krajów,
  9. spotkania z przedstawicielami innych narodów.

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciele, rodzice

 

 

dyrektor, nauczyciele

 

 

  

dyrektor, nauczyciele

 

 

  

nauczyciele

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

Back to top
Secured By miniOrange