Dokumenty dotyczące Rekrutacji 2020 / 2021 – DO POBRANIA 

Wniosek

Klauzula informacyjna rekrutacja

Oświadczenie Rodziców o podatku 2020-2021

Oświadczenia – gospodarstwo rolne, samotna matka 

Uchwała Czernichów Kryteria 


Zarządzenie Nr 7.2020
Wójta Gminy Czernichów

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Wójt Gminy Czernichów zarządza, co następuje:

 • § 1.1. Ustala się harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dotyczącym roku szkolnego 2020/2021 do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów.
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1 określa:
 • dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – załącznik nr 1,
 • dla szkół podstawowych – załącznik nr 2.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czernichów oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 stycznia 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Terminw postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz                z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  w postępowaniu rekrutacyjnym od 17 lutego do 13 marca 2020 roku od 4 do 8 maja 2020 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 do 20 marca 2020 roku od 11 do 15 maja 2020 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych       i kandydatów niezakwalifikowanych 23 marca 2020 roku 18 maja 2020 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 27 marca 2020 roku do 22 maja 2020 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 marca 2020 roku 25 maja 2020 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 stycznia 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Terminw postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 lutego do 20 marca 2020 roku od 4 do 8 maja 2020 roku
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 23 do 31 marca 2020 roku od 11 do 15 maja 2020 roku
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych       i kandydatów niezakwalifikowanych 6 kwietnia 2020 roku 18 maja 2020 roku
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 17 kwietnia 2020 roku do 22 maja 2020 roku
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 20 kwietnia 2020 roku 25 maja 2020 roku

Procedury  rekrutacji do Samorządowego  Przedszkola  w  Wołowicach 

na  2020 /2021 r.

Podstawa  prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Roz.6 art.130-131, 149-150,152-161), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek ( Dz.U. z dnia 11 września 2019 ,poz. 1737 ),

Uchwała Nr. V. 24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów,

Zarządzenie Nr. 7.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 stycznia 2020 r.,

Statut Samorządowego Przedszkola w Wołowicach z dnia 17 listopada 2017 r.

 1. Ubiegając  się  o przyjęcie  dziecka do Przedszkola  rodzice dziecka (opiekunowie prawni) składają wniosek do Dyrektora Przedszkola w terminie  od 17 lutego do 13 marca 2020 r.  (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach)
 2. Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola www.przedszkolewolowice.czernichow.pl 
 3. Rodzice(opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka  do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach mogą równocześnie złożyć wnioski do innych przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Czernichów .
 4. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty potwierdzające  spełnienie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji .

Do I etapu rekrutacji:

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu   niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka,  rodzeństwa lub rodzica -rodziców( opiekunów prawnych),

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację ,  akt zgonu jednego z rodziców, lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim  wydane przez sąd rodzinny.

Do II etapu rekrutacji:

• zaświadczenia o zatrudnieniu,

• zaświadczenia ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację o stacjonarnym trybie i planowanym terminie ukończenia nauki,

 oświadczenia  o prowadzonej działalności  gospodarczej, aktualna  informacja z CEIDG,  

• oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie Gminy Czernichów),

• zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim.

5. Dokumenty należy składać w oryginale bądź  kopii poświadczonej za   zgodność z oryginałem  przez rodziców/opiekunów prawnych/ kandydata

6. Postępowanie rekrutacyjne  przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną  przez Dyrektora Przedszkola.

7. Przewodniczący  Komisji Rekrutacyjnej może żądać  dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym  przez przewodniczącego, kierując wniosek do właściwych organów lub instytucji.

8. Listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola


Zasady  rekrutacji  dzieci do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach  na rok szkolny 2020 /2021

Podstawa  prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Roz.6 art.130-131, 149-150,152-161),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 11 września 2019r ,poz.1737),

Uchwała Nr. V. 24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów,

Zarządzenie Nr. 7.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 stycznia 2020 r.,

Statut Samorządowego Przedszkola w Wołowicach z dnia 17 listopada 2017 r.

 1. Do Samorządowego  Przedszkola w Wołowicach   przyjmowane  będą dzieci zamieszkałe na obszarze   gminy Czernichów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba dostępnych miejsc  zostanie przeprowadzone postępowanie  rekrutacyjne  dwu etapowe  – wg określonych kryteriów.
 3. W pierwszym  etapie  przyjmowane  będą  dzieci, które potrzebują  szczególnego wsparcia  państwa wg następujących  kryteriów ( wszystkie te kryteria to kryteria ustawowe o jednakowej wartości pkt ) :   

• dziecko niepełnosprawne,

• dziecko mające niepełnosprawnego rodzica (rodziców , niepełnosprawne rodzeństwo),

 dziecko z rodzin wielodzietnych ( minimum troje dzieci ) ,

 dziecko  objęte pieczą zastępczą,

• dziecko  rodziców samotnie  wychowujących dzieci.

4. W drugim etapie   na pozostałe  miejsca  przyjmowane będą dzieci wg  kryteriów określonych Uchwałą  Rady Gminy

• dziecko  obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko pracującego (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na który jest prowadzona rekrutacja) –  10  pkt ,

• dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego  – 5 pkt   , 

• dziecko  objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym  –  5 pkt ,

• dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt ,

 dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie kontynuować edukację w danym przedszkolu- 2 pkt ,

• dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego przedszkola  z powodu braku wolnych miejsc  – 2 pkt,

5. W przypadku  jednakowej ilości uzyskanych pkt  – będzie zastosowane kryterium wieku  ( tzn. będzie decydować data urodzenia dziecka )

6. Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu  wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów – będą  przyjmowane dzieci spoza gminy zgodnie z  w/w  kryteriami.