Rekrutacja

Procedury rekrutacji
do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach
na 2019 /2020 r.

Podstawa  prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Roz.6 art.130-131, 149-150,152-161),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól
i placówek ( Dz. U. z dnia 21 marca 2017 r., poz.610),
Uchwała Nr. V. 24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów,
Zarządzenie Nr. 10.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r.,
Statut Samorządowego Przedszkola w Wołowicach z dnia 17 listopada 2017r.

Ubiegając się o przyjęcie dziecka do Przedszkola rodzice dziecka
(opiekunowie prawni) składają wniosek do Dyrektora Przedszkola w terminie od 20 lutego do 20 marca 2019 r. (od pn. do pt.
w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Samorządowego Przedszkola
w Wołowicach)

Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola : www.przedszkolewolowice.czernichow.pl

Rodzice(opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach mogą równocześnie złożyć wnioski do innych przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Czernichów .

Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji .

Do I etapu rekrutacji:

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka,
rodzeństwa lub rodzica -rodziców( opiekunów prawnych),
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację ,
akt zgonu jednego z rodziców, lub oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
• zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim
wydane przez sąd rodzinny.

Do II etapu rekrutacji:

• zaświadczenia o zatrudnieniu,
• zaświadczenia ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację
o stacjonarnym trybie i planowanym terminie ukończenia nauki,
• oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, aktualna
informacja z CEIDG,
• oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzające
rozliczanie podatku dochodowego zgodnie z miejscem zamieszkania na
terenie Gminy Czernichów),
• zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim.

Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych/ kandydata.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Przedszkola.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, kierując wniosek do właściwych organów lub instytucji.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola

 

Zasady rekrutacji dzieci
do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach
na rok szkolny 2019 /2020 r.

Podstawa  prawna   :  

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Roz.6 art.130-131, 149-150,152-161),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól
i placówek ( Dz. U. z dnia 21 marca 2017 r., poz.610),
Uchwała Nr. V. 24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów,
Zarządzenie Nr. 10.2019 Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 stycznia 2019 r.,
Statut Samorządowego Przedszkola w Wołowicach z dnia 17 listopada 2017r.

Do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Czernichów.
W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba dostępnych miejsc zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne dwu etapowe – wg określonych kryteriów.
W pierwszym etapie przyjmowane będą dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa wg następujących kryteriów ( wszystkie te kryteria to kryteria ustawowe o jednakowej wartości pkt) :

• dziecko niepełnosprawne,
• dziecko mające niepełnosprawnego rodzica (rodziców , niepełnosprawne rodzeństwo),
• dziecko z rodzin wielodzietnych ( minimum troje dzieci ) ,
• dziecko objęte pieczą zastępczą,
• dziecko rodziców samotnie wychowujących dzieci.

 

W drugim etapie na pozostałe miejsca przyjmowane będą dzieci
wg kryteriów określonych Uchwałą Rady Gminy:

• dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko pracującego (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na który jest prowadzona rekrutacja) – 10 pkt 

• dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego -5 pkt ,
• dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 5 pkt ,
• dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt ,
• dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie kontynuować edukację w danym przedszkolu – 2 pkt ,
• dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego przedszkola z powodu braku wolnych miejsc – 2 pkt,

W przypadku jednakowej ilości uzyskanych pkt – będzie zastosowane kryterium wieku ( tzn. będzie decydować data urodzenia dziecka )

Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów – będą przyjmowane dzieci spoza gminy zgodnie z w/w kryteriami.