– Statut

STATUT
SAMORZĄDOWEGO
PRZEDSZKOLA
W WOŁOWICACH

 

Rozdział 1
Nazwa i rodzaj Przedszkola

 

§ 1

 1. Samorządowe Przedszkole w Wołowicach  jest przedszkolem publicznym.
 2. Przedszkole ma siedzibę w Wołowicach, Wołowice 1, 32-070 Czernichów.
 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Czernichów.
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole w Wołowicach;
 2. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Wołowicach;
 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym  Przedszkolu w Wołowicach;
 4. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach;
 5. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/opiekunów prawnych/ dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach;
 6. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Czernichów;
 7. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

 

§ 3

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 2. Do zadań Przedszkola należy:
  1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
  2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
  3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
  4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
  5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
  6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
  7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
  9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
  10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
  11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
  12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
  13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
  14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
  15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
  16. organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
  17. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 3. Warunki i sposób realizacji:
  1. nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka
  2. nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
  3. nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów;
  4. poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych;
  5. dziecko  przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;\
  6. nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;
  7. organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
  8. organizacja zajęć rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej;
  9. organizacja gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
  10. organizowanie stałych kącików zainteresowań takich jak: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy;
  11. organizowanie czasowych kącików zainteresowań związanych z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola;
  12. organizacja zajęć na świeżym powietrzu;
  13. odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci;
  14. odpowiednia aranżacja wnętrz Przedszkola.

 

 

§ 4

 1. Przedszkole realizuje zadania związane ze wspomaganiem indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
  1. organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego działania i eksperymentowania przez różnicowanie zadań;
  2. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;
  3. organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych;
  4. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;
  5. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania i kształtowania zachowań prozdrowotnych;
  6. pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka:
   1. rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie w razie potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej,
   2. informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka,
   3. uzgadnianie wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi kierunków i zakresu zadań realizowanych przez Przedszkole oraz poszczególne grupy.

 

§ 5 

 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje dyrektor.
 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi oraz w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno–kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne, oraz innych zajęć terapeutycznych;
  3. w razie zaistniałej konieczności w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego   rocznego przygotowania przedszkolnego
   1. zindywidualizowana ścieżka obowiązkowego rocznego przygotowania jest organizowana dla dzieci, które  mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych ;
   2. zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz  indywidualnie z dzieckiem;
   3. objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,     z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
  4. porad i konsultacji.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 9. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1. planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane;
  3. współpraca z:
   1. rodzicami uczniów;
   2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
   3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
   4. innymi przedszkolami;
   5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 10. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
  2. rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci;
  3. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  4. prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkola);
  5. udzielanie dziecku  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
  6. informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem.

 

11. Nauczyciele udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację prowadzonych zajęć.

  

§ 6

 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
  1. wszystkie zajęcia prowadzone są pod kierunkiem nauczyciela;
  2. dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy nauczyciela;
  3. podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje co najmniej dwóch opiekunów;
  4. sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
  5. posiłki są spożywane przy stolikach na sali zabaw.
 3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
  1. wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
  2. przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
  3. zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
  4. respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
  5. zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;
  6. organizację zajęć na świeżym powietrzu.
 4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
  1. współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
  2. w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
  3. prowadzi edukację zdrowotną dzieci i pracowników;
  4. tworzy klimat społeczny sprzyjający:
   1. zdrowiu i rozwojowi dzieci i pracowników,
   2. osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
   3. uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności przedszkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;
  5. tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu dzieci i pracowników.

 

§ 7

 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.
 3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
 5. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej do tego osoby.
 6. W wypadku nieobecności nauczyciela, zastępstwo pełni inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Przedszkola.
 7. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków.

 

§ 8

 1. W Przedszkolu organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację   i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 2. Wycieczki i spacery poza teren Przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.
 3. W trakcie spaceru poza terenem Przedszkola, ale w obrębie tej samej miejscowości, opiekę nad grupą 15 dzieci powinna sprawować co najmniej jedna osoba.
 4. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
 5. Podczas wycieczki organizowanej poza teren Przedszkola, kiedy konieczne jest skorzystanie ze środków komunikacji, opiekę nad grupą do 10 dzieci powinna sprawować jedna osoba.
 6. W przypadku wyjazdów w ramach „zielonego przedszkola” na 6 dzieci musi przypadać jedna osoba dorosła.
 7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora Przedszkola oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

 

 

Rozdział 3
Organy Przedszkola

 

§ 9

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

§ 10

 1. Dyrektor Przedszkola:
  1. kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w placówce ;
  3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci, oraz nauczycielom Przedszkola w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;
  7. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  8. współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych na terenie Przedszkola;
 2. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji skreślić dziecko z listy  wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w Statucie Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu jej opinii.
 3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola   i Rady Rodziców Przedszkola, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 4. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich  zadań  współpracuje z Radą Pedagogiczną      Przedszkola, Radą Rodziców oraz rodzicami wychowanków Przedszkola.

 

§ 11

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni                 w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznejsą organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczychoraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznejmogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
  4. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
  5. ustalanie regulaminu swojej działalności;
  6. uchwalanie zmian Statutu Przedszkola;
  7. delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
  8. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
 8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Przedszkola;
  2. projekt planu finansowego Przedszkola;
  3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;
  4. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  5. programy wychowania przedszkolnego;
  6. powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosi:
  7. pracę Dyrektora Przedszkola;
  8. zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
 9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach Przedszkola, a w szczególności:
  1. o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora
  2. o określenie ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu.
 10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.
 11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
 13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 14. Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 określa w szczególności:
  1. organizację wewnętrzną Rady Pedagogicznej;
  2. zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
  3. zadania i obowiązki członków Rady Pedagogicznej;
  4. sposób zawiadomienia wszystkich członków o terminie i porządku zebrania rady;
  5. formy i sposób protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej.
  6.  

§ 12

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców,  która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą  przedstawiciele rodziców dzieci  z poszczególnych oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców;
  3. zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy.
 6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 

§ 13

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. uchwalanie regulaminu swojej działalności;
 2. delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
 3. opiniowanie i zatwierdzanie programu wychowawczego opracowanego we współpracy z Radą Pedagogiczną Przedszkola
 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
 5. podjęcia i prowadzenie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;
 6. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
 7. wspólnie z Dyrektorem  wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Przedszkola;
 8. składanie wniosku do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 9. zwracanie się do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

 

§ 14

 1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
  1. gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania autonomicznych decyzji;
  2. zapewniały bieżącą wymianę informacji o podejmowanych działaniach pomiędzy organami Przedszkola.
 2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:
  1. zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;
  2. zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;
  3. zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
 3. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Przedszkola ustala się zasady porozumiewania się i przekazywania informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:
  1. co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania przedstawicieli organów Przedszkola;
  2. w szczególnych przypadkach na wniosek jednego z organów może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli organów Przedszkola;
  3. w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań przedstawicieli organów Przedszkola.

 

§ 15

 1. W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola.
 2. W przypadku zaistnienia sporu między organami Przedszkola, Dyrektor podejmuje rolę mediatora.
 3. W razie wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, w celu jego rozstrzygnięcia dopuszcza się możliwość powołania komisji, której skład jest zaakceptowany przez organy będące w sporze.
 4. Komisja, o której mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z istotą sporu przeprowadza postępowanie wyjaśniające według ustalonych przez siebie zasad, a rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.
 5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola, strony mogą zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu do mediatora zewnętrznego.

 

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

 

§ 16

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny godzinach 7:00 – 17:00, z wyjątkiem  przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.
 2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
  1. liczbę  oddziałów;
  2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
  3. tygodniowy wymiar zajęć religii oraz innych zajęć organizowanych na terenie przedszkola  finansowanych przez organ prowadzący;
  4. czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
  5. liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
  6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
  7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
  8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
 4. Dyrektor  opracowuje  arkusz organizacji Przedszkola, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe i przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

§ 17

 

 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem:
  1. zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
  2. potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
  3. oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 18

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
  1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
  2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

 

 

§ 19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 3. Dyrektor  powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
 4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

 

§ 20

 1. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w drodze do Przedszkola i z powrotem do domu.
 2. Dziecko uczęszczające do Przedszkola winno być przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną zapewniającą pełne bezpieczeństwo zgodnie z wypełnionym upoważnieniem składanym wychowawcy na początku roku szkolnego. Osoby nieupoważnione przez rodziców nie mogą odbierać dzieci.
 3. Podpisane przez rodziców formularze upoważnień, nauczyciele wychowawcy przechowują w dokumentacji Przedszkola do końca danego roku szkolnego.
 4. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z Przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie, wówczas  nauczyciel wychowawca  przejmuje nad nim opiekę do końca czasu swoich godzin pracy z dziećmi, a po ich zakończeniu przekazuje dziecko pod opiekę kolejnemu nauczycielowi, który pełni dyżur z dziećmi do czasu zakończenia zajęć w przedszkolu.       Za w/w wydłużony pobyt dziecka w przedszkolu, zostaje  naliczona opłata.

 

§ 21

 1. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje się w dokumentacji Przedszkola przez tydzień.
 2. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać dziecko pod opiekę nauczyciela  do sali przedszkolnej.
 3. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka.
 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość, agresywne zachowanie ) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Personel Przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku  powiadomiony zostaje drugi rodzic / opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru dziecka/ a jest to niemożliwe, personel przedszkola ma prawo wezwać policję.
 5. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z Przedszkola do chwili zakończenia zajęć  przedszkolnych tj. do godziny 17.00. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola po wyznaczonym powyżej czasie, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora, nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
 7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z oddziału przedszkolnego. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.
 8. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w ust. 6, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, dyrektor lub nauczyciel podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji.

 

§ 22

 

 1. Warunki uczęszczania dziecka do Przedszkola zawiera umowa cywilno-prawna o korzystaniu z usług Przedszkola podpisana przez Dyrektora oraz rodziców dziecka. Wraz z umową rodzice składają deklarację czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Zmiany deklarowanego czasu można dokonać ze skutkiem miesięcznym.

 

§ 23

 

 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze 5 godzin są bezpłatne.
 2. Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, dydaktyczne wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej są płatne z wyłączeniem dzieci realizujących roczne przygotowanie  przedszkolne zgodnie odrębnymi przepisami.
 3. W czasie pobytu w przedszkolu wychowankowie przedszkola i personel pedagogiczny mogą korzystać na zasadzie dobrowolności z  posiłków przygotowanych zgodnie z normami żywienia.
 4. Żywienie jest odpłatne, a wysokość opłat określona jest zarządzeniem Dyrektora Przedszkola po zaopiniowaniu propozycji przez Radę Rodziców.
 5. Wyżywienie dzieci może być dofinansowane.

 

§ 24

 1. Opłaty o których mowa w § 22 ust.2 i  ust. 4rodzice oraz personel wpłacają na podane konto GZOS w Czernichowie poprzez wpłatę przelewem z dołu w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku przekroczenia terminu wpłaty naliczane są ustawowe odsetki.
 2. Informacja o wysokości opłaty za Przedszkole przekazywana rodzicom ma formę pisemną. Sporządzana jest na podstawie zapisów obecności w dzienniku zajęć przedszkolnych i deklaracji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.

 

§ 25

 1. Współdziałanie Przedszkola z rodzicami dzieci ma w szczególności formę:
  1. spotkań organizowanych  zgodnie z bieżącymi potrzebami:
   1. informacyjnych,
   2. organizacyjnych,
   3. informacyjno-integracyjnych;
  2. uroczystości przedszkolnych;
  3. rozmów indywidualnych;
  4. warsztatów;
  5. konsultacji;
  6. imprez okolicznościowych;
  7. zajęć otwartych.

 

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

 

§ 26

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela.
 3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu Pracy.
 4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin Pracy.

 

§ 27

 1. W przypadku krótkotrwałych nieobecności dyrektora  zastępuje go upoważniony  przez niego nauczyciel.
 2. W przypadku długiej nieobecności dyrektora Przedszkola, zastępuje go  nauczyciel, wyznaczony przez  organ prowadzący.
 3. Do zadań osoby zastępującej dyrektora  należy w szczególności:
  1. zapewniania zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i przekazywanie rodzicom i nauczycielom informacji w tym zakresie;
  2. bieżące monitorowanie działalności edukacyjnej Przedszkola;
  3. przygotowanie projektu oceny pracy nauczyciela;
  4. przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
  5. monitorowanie realizacji staży nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego;
  6. współpraca z rodzicami.
 4. Szczegóły dotyczące zadań osoby zastępującej dyrektora  określa przydział obowiązków ustalony przez Dyrektora zgodnie z potrzebami Przedszkola.

 

§ 28

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz;
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola określonych rozdziale 2 Przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci;
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

§ 29

 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami organizując:
  1. zebrania rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami;
  2. zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
  3. dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;
  4. zajęcia pokazowe;
  5. spotkania indywidualne z rodzicami;
  6. wystawy prac dziecięcych;
  7. uroczystości, imprezy i wycieczki.
 2. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:
  1. systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
  2. zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
  3. informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie one natrafiają;
  4. zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola poprzez:
   1. wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
   2. pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru i uroczystości,
   3. organizowanie wystaw prac dzieci,
  5. informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
  6. odbywanie raz na kwartał  spotkań z rodzicami;
 3. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pisemnej informacji dla rodziców – analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego, a także udostępnianie rodzicom teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji i diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka.

 

§ 31

 1. Nauczyciel Przedszkola organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy zgodnie z obowiązującą metodyką i wybranym bądź przygotowanym przez siebie i dopuszczonym do użytku szkolnego programem wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny za jakość i wynik tego procesu.
 2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
  1. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
  2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć;
  3. dbanie o życie, zdrowie  dzieci powierzonych jego opiece, przestrzeganie higieny pracy umysłowej i przepisów o bezpieczeństwie;
  4. stwarzanie optymalnych warunków do zabaw i zajęć, wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności   i zainteresowania;
  5. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość;
  6. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z całą grupą, z zespołami wyrównawczymi, indywidualnie z dzieckiem zdolnym i mającym trudności oraz odpowiadanie za ich jakość i wyniki;
  7. współpraca w miarę potrzeb ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
  8. otaczanie indywidualną opieką każde dziecko i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu
   1. poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dziecka,
   2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
   3. zapoznania rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego,
   4. przekazania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
   5. włączanie rodziców w działalność oddziału.
  9. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
  10. zapoznanie rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanym  w oddziale i zapewnienie uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 3. Nauczyciel Przedszkola podnosi swoje umiejętności metodyczne i pedagogiczne między innymi poprzez:
  1. udział w konferencjach metodycznych, zajęciach otwartych i koleżeńskich;
  2. indywidualne konsultacje z nauczycielem doradcą metodycznym;
  3. uczestnictwo w różnego rodzaju kursach;
  4. śledzenie nowości pedagogicznych i metodycznych;
  5. inne formy doskonalenia.

 

§ 31

 1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.
 3. Arkusz obserwacji dziecka i przeprowadzona diagnoza gotowości szkolnej stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej i przekazanie jej rodzicom do końca kwietnia.
 4. Nauczyciel prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 32

 1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
 2. Do zadań wychowawcy należy:
  1. planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
  2. ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego  rozkładu dnia;
  3. współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;
  4. utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
  5. prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego;
  6. czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów;
  7. otaczanie indywidualną opieką każde ze swoich dzieci;
  8. współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;\
  9. utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, ukazywania postępów i osiągnięć ich dzieci, udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych;
  10. przygotowanie opinii, informacji oraz uwag o zachowaniu i wynikach dziecka;
  11. staranne, rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  12. realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 33

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy odpowiedzialni za administrację i obsługę   przedszkola.
 2. Do  obowiązków poszczególnych pracowników należy :
  1. pomoc nauczyciela :
   1. towarzyszy nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi;
   2. bierze udział w spacerach lub wyjściach do kina, teatru i na wycieczkach;
   3. bierze udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy wymagających obecności;
   4. przygotowuje pomoce do zajęć wg zaleceń nauczyciela;
   5. pomaga dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu
   6. pomaga  dzieciom przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
   7. pomaga przy organizacji posiłków oraz  wypoczynku dzieci;
   8. dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
   9. dba o bezpieczeństwo i higienę pracy;
   10. wykonuje wszystkie inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżących potrzeb przedszkola.
  2.  woźna oddziałowa :
   1. pomaga nauczycielowi w czynnościach opiekuńczych i obsługowych;
   2. pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się;
   3. pomaga w rozdawaniu posiłków;
   4. sprząta sale przedszkolne zabaw dzieci, szatnię, hol i łazienkę;
   5. pomaga przy organizacji wypoczynku dla dzieci;
   6. codziennie wykonuje swoje obowiązki zgodnie z Programem Higienizacyjnym Przedszkola i powierzonym przydziałem czynności ;
   7. wykonuje wszystkie inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżących potrzeb przedszkola, których nadrzędnym celem jest dobro dzieci.
  3. intendent :
   1. odpowiada za gospodarkę finansowo-materiałową;
   2. zaopatruje przedszkole w żywność i środki czystości ;
   3. we współpracy z personelem kuchennym sporządza tygodniowe jadłospisy, zgodne z obowiązującymi wymogami zdrowego żywienia dzieci w Przedszkolu;
   4. prowadzi magazyn żywnościowy i gospodarczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
   5. odpowiada za czystość pomieszczeń magazynowych oraz sprzętu chłodniczego, zgodnie z Programem Higienizacyjnym Przedszkola;
   6. pilnuje terminarzu przeglądów konserwacyjnych sprzętu kuchennego i urządzeń elektrycznych na terenie części kuchennej przedszkola;
   7. dba o bezpieczeństwo i higienę pracy;
   8. prowadzi sprawy administracyjne Przedszkola zgodnie z przydziałem czynności;
   9. wykonuje wszystkie inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżących potrzeb przedszkola.
  4. kucharka :
   1. opracowuje wspólnie z intendentem, tygodniowe jadłospisy z obowiązującymi wymogami zdrowego żywienia dzieci w Przedszkolu;
   2. przyrządza posiłki dla dzieci z zachowaniem określonych procedur i zasad zdrowego żywienia wg obowiązujących  norm żywieniowych i je wydaje;
   3. kieruje pracą personelu kuchennego;
   4. nadzoruje i współodpowiada za utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych, gdzie przygotowywane są posiłki  zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i przydziałem czynności;
   5. dba o  bezpieczeństwo i higienę pracy;
   6. wykonuje wszystkie inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające bieżących potrzeb przedszkola.
  5.  pomoc kuchenna :
   1. pomaga w przygotowaniu urozmaiconych posiłków z zachowaniem określonych  procedur i zasad zdrowego żywienia;
   2. pomaga w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
   3. utrzymuje w czystości naczynia, sprzęt oraz pomieszczenia kuchenne zgodnie z Programem Higienizacyjnym Przedszkola i przydziałem czynności;
   4. dba o  bezpieczeństwo i higienę pracy;
   5. wykonuje wszystkie inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżących potrzeb przedszkola.
  6.  konserwator :
   1. utrzymuje ład i porządek w ogrodzie przedszkolnym  i wokół budynku Przedszkola;
   2. dba o stan techniczny urządzeń, prowadzi bieżącą ich konserwacje i naprawę;
   3. wykonuje drobne bieżące naprawy mebli i zabawek;
   4. pielęgnuje przedszkolny ogród, przygotowuje  plac zabaw do zabaw dzieci na świeżym powietrzu;
   5. pomaga innym pracownikom przy organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych;
   6. pomaga innym pracowników w tzw. pracach ciężkich ( przenoszenie mebli itp.);
   7. dba o bezpieczeństwo i higienę pracy;
   8. wykonuje  wszystkie inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżących potrzeb przedszkola.

 

Rozdział 6
Dzieci w Przedszkolu

§ 34

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Do Przedszkola może uczęszczać dziecko w wieku powyżej 7 lat:
  1. odroczone od spełniania obowiązku szkolnego na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie dłużej niż o jeden rok;
  2. posiadające orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 3. Dziecko w wieku 6 lat może odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

 

§ 35

 1. Do Przedszkola przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Czernichów.
 2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określają zasady i procedury rekrutacji określone uchwałą Rady Gminy Czernichów. Harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny ustala Wójt Gminy Czernichów.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Skład komisji i zadania Komisji Rekrutacyjnej określają odrębne przepisy. 
 4. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

§ 36

 1. Dziecko w Przedszkolu przysługują prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
  3. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania;
  4. poszanowania jego godności osobistej, własności;
  5. bezpieczeństwa;
  6. opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat;
  8. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
  9. akceptacji jego osoby;
  10. nienaruszalności cielesnej;
  11. podejmowania decyzji i możliwości wyboru;
  12. rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;
  13. swobody wyrażania myśli i przekonań;
  14. zdrowego żywienia.
 2. Dziecku w Przedszkolu nie wolno:
  1. stwarzać niebezpiecznych sytuacji;
  2. krzywdzić innych i siebie;
  3. przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
 3. Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:
  1. przestrzegać ustalonych norm współżycia w grupie, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom;
  2. postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
  3. używać form grzecznościowych wobec dorosłych oraz koleżanek i kolegów;
  4. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów;
  5. starać się utrzymywać porządek wokół siebie, dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
  6. szanować wspólną własność;
  7. szanować pracę koleżanek i kolegów oraz dorosłych;
  8. przestrzegać zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa;

 

§ 37

 

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
  1. nieobecności dziecka na zajęciach w Przedszkolu przez miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu;
  2. gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych dzieci i z tego powodu dziecko wymaga dodatkowej opieki osoby dorosłej;
  3. rażącego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień Statutu i zawartej z Przedszkolem umowy cywilno-prawnej
 2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy dzieci w sytuacji opisanej w ust. 1 dyrektor zobowiązany jest wcześniej podjąć następujące działania:
  1. wdrożyć program naprawczy mający na celu pomoc dziecku;
  2. zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy w celu korekcji zachowań dziecka;
  3. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc.
 3. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 2 nie przynoszą oczekiwanych efektów, dyrektor  skreśla dziecko z listy dzieci Przedszkola.
 4. Skreślenie dziecka z listy dzieci Przedszkola nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

§ 37

 1. Współdziałanie Przedszkola z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 2. Rodzice mają prawo w szczególności do:
  1. uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
  2. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
  3. znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
  4. ochrony danych osobowych;
  5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola;
  6. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
  7. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów Przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
  8. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
  9. wybierania swojej reprezentacji do Rady Rodziców;
  10.  udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
 3. Rodzice obowiązani są w szczególności do:
  1. przestrzegania niniejszego statutu;
  2. współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i oddziału przedszkolnego;
  3. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
  4. informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
  5. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
  6. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
  7. przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
  8. natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
  9. zgłaszania nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
  10. przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola, zgodnie z § 19 – 20;
  11. uczestniczenia w zebraniach organizowanych w Przedszkolu;
  12. zgłoszenia nauczycielom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego.
 4.  W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi Zespołu uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  3. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
  4. usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie;
  5. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego:
   1. za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
   2. przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 6. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 7. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu.

 

 

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

 

§ 38

 1. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 39

 1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
 2. Po nowelizacji Statutu Dyrektor  opracowuje ujednolicony tekst Statutu.

 

Back to top
Secured By miniOrange