Rekrutacja

Procedury  rekrutacji 

do Samorządowego  Przedszkola  w  Wołowicach

na  2018 /2019 r.

 

Podstawa  prawna   :

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

 

Uchwała Nr V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernichów  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Zarządzenie Nr 3.18 Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2018r.

 

 

 

 1. Ubiegając się  o przyjęcie  dziecka do Przedszkola  rodzice dziecka

(opiekunowie prawni) składają wniosek (zał.nr 1 ) do Dyrektora Przedszkola w terminie  od 1 marca do 30 marca 2018 r.  (od pn. do pt.   w godz. 9:00-15:00 w tymczasowej siedzibie Samorządowego Przedszkola

w Wołowicach).

 

 1. Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w Przedszkolu oraz na stronie internetowej Przedszkola : przedszkolewolowice.czernichow.pl

 

 1. Rodzice(opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Wołowicach mogą równocześnie złożyć wnioski do innych przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Czernichów .

 

 1. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów istotnych na poszczególnych etapach rekrutacji :
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu

   na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

   niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka, 

   rodzeństwa lub rodzica -rodziców( opiekunów prawnych),

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację ,

   akt zgonu jednego z rodziców, lub oświadczenie o samotnym 

   wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

   wspólnie z jego rodzicem,

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim

   wydane przez sąd rodzinny,

 • zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację

  o stacjonarnym trybie i planowanym terminie ukończenia nauki,

 • oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej, aktualna 

  informacja z CEIDG,  

 • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzające

  rozliczanie podatku dochodowego zgodnie z miejscem zamieszkania na   

  terenie Gminy Czernichów),

 • zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim.

 

 1. Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem  przez rodziców/opiekunów prawnych/ kandydata .

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną  przez Dyrektora Przedszkola.

 

 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać  dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym  przez przewodniczącego, kierując wniosek do właściwych organów lub instytucji.

 

 1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą dostępne do wglądu            w siedzibie Przedszkola w dniu 16 kwietnia 2018 r.

 

 1. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo odwołania w następującym trybie :
 • w terminie 7 dni  od podania do wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych –         rodzice mogą wystąpić do Komisji  Rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 • komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania  wniosku rodziców,
 • rodzice mogą wnieść do dyrektora Przedszkola  odwołanie od decyzji  komisji  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • dyrektor  rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia  otrzymania odwołania,
 • na rozstrzygnięcie  Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

    10.Jeżeli   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , Przedszkole nadal  dysponuje wolnymi miejscami – Dyrektor  przeprowadza  postępowanie  uzupełniające (przyjmuje dzieci wg kolejności zgłoszeń).

 

    11.Dyrektor  Przedszkola przekazuje Wójtowi  Gminy Czernichów listę dzieci nieprzyjętych do            Przedszkola w wyniku postępowania rekrutacyjnego .

 

    12.Wójt Gminy Czernichów jest zobowiązany na pisemny wniosek rodzica wskazać rodzicom dzieci  nieprzyjętych  inne przedszkole  lub inną  formę  wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko.

    13. W przypadku zwalniania się miejsc w przedszkolu,  o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.